Τι χρειάζεται να κάνει ο Πωλητής12/7/2009

  1. Συμβόλαια Αγοράς Ακινήτου που αφορούν και παλαιότερες μεταβιβάσεις.
  2. Βεβαίωση ότι έχει πληρωθεί ο επιμεριστικός φόρος που αναλογεί στο ακίνητο που μεταβιβάζεται, εφόσον υπόκειται σε φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Αποδοχή Κληρονομιάς).
  3. Βεβαίωση ότι το εισόδημα του ακινήτου έχει δηλωθεί τα 2 τελευταία έτη στη δήλωση εισοδήματος (Ε2), διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν αποφέρει εισόδημα στον ιδιοκτήτη.
  4. Βεβαίωση ότι το ακίνητο είναι δηλωμένο στο Ε9.
  5. Φορολογική ενημερότητα.
  6. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ.
  7. Βεβαίωση ότι έχει καταβληθεί ο Φόρος Δωρεάς, Γονικής Παροχής ή Κληρονομιάς εφόσον έχει αποκτηθεί το Ακίνητο με κάποιον από αυτούς τους τρόπους.
  8. Πιστοποιητικό από τον Δήμο ότι δεν οφείλεται ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας).
  9. Εάν είναι οικόπεδο, τοπογραφικό σχέδιο πρόσφατο.