Τι χρειάζεται να κάνει ο Αγοραστής12/7/2009

  1. Να πληρώσει τον Αναλογούντα Φόρο.
  2. Να καταθέσει Δήλωση Φόρου Εισοδήματος στην Εφορία μαζί με τα παρακάτω Δικαιολογητικά: